PL CZ

Strona glówna Baza turystyczna

Zamek Gryf

Zamek Gryf

CZ

Adres: 59-620, Gryfów ¦l±ski

Zamek wybudowa³ w XIII w. ksi±æź g³ogowski Konrad na miejscu dawnego grodu Bobrzan. W końcu XIV w. sta³ siź w³asno¶ci± rodu Schaffgotschów (rok 1399 lub 1400). W XVI w. i XVII w. by³ powiźkszany i umacniany, m.in. poprzez dodawanie attyk do zamku górnego oraz rozbudowź zamku dolnego i bramy wjazdowej. W 1799 roku czź¶ciowo rozebrany na materia³ do budowy folwarku usytuowanego poniæej zamku. Od tego czasu pozostaje w ruinie. Obecnie zamek jest w³asno¶ci± prywatn±.

Położenie :

Zamek Gryf - ruiny ¶redniowiecznego zamku we wsi Proszówka, na wzgórzu (447 m n.p.m.) panuj±cym nad drog± Gryfów ¦l±ski - Mirsk (obecnie droga wojewódzka nr 361), 6 km na po³udnie od Gryfowa i 2 km na pó³nocny wschód od Mirska.

Mapa :

Galerie Zamek Gryf

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers