PL CZ

04-07-2014

Spo³eczny Informator Tustystyczny!

Poszukiwani chźtni (osoby w wieku 50+) do udzia³u w projekcie Spo³eczny Informator Turystyczny!

 

Spo³eczny Informator Turystyczny to projekt Dolno¶l±skiej Organizacji Turystycznej wspó³finansowany ze ¶rodków Urzźdu Marsza³kowskiego Województwa Dolno¶l±skiego. Jego celem jest aktywizacja osób 50+, które w aktywny sposób spźdzaj± czas. Przewiduje siź podpisanie umów wolontariackich ³±cznie z co najmniej 60 osobami na ca³ym Dolnym ¦l±sku; bźd± one wyposaæone w zielone torby, oraz niezbźdne materia³y promocyjno-informacyjne. Mobilni informatorzy turystyczni przechodz± w ramach projektu odpowiednie szkolenie z wiedzy o regionie oraz obs³udze klienta. Naszych mi³ych informatorów bździe moæna spotkaę na szlakach turystycznych do końca wakacji.

W sprawie wszelkich informacji dotycz±cych Spo³ecznych Informatorów Turystycznych prosimy o kontakt z biurem Dolno¶l±skiej Organizacji Turystycznej we Wroc³awiu z Panem Jakubem Feiga

e-mail: feiga@dot.org.pl

tel.: 71 793 97 22

tel. kom.: 603 250 365

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers