PL CZ

O projekcie

Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego

 

    W zwi±zku z brakiem jednolitego systemu informacyjnego dotycz±cego atrakcji turystycznych oraz walorów kulturowych i przyrodniczych obszaru Pogórza Izerskiego powsta³ pomys³ na utworzenie Centrum.

Projekt jest realizowany wspólnie z miastem partnerskim Raspenav± w Czechach z Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska.

 

 

G³ównym celem programu:

  • utworzenie Centrum Informacji Turystycznej, które bździe zlokalizowane po stronie polskiej w wyremontowanym zabytkowym pomieszczeniu w centrum Gryfowa ¦l±skiego,
  • promocjź walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych terenu PogórzaIzerskiego, ze szczególnym uwzglźdnieniem zaprzyja¼nionych miast Raspenava –Gryfów ¦l±ski poprzez wspólne opracowanie i wydanie wielojźzycznego przewodnika turystycznego i folderu promocyjnego,
  • utworzenie wielojźzycznej strony internetowej wyposaæonej w bazź danych dla turystów po obu stronach granicy,
  • upowszechnianie w¶ród mieszkańców Gryfowa ¦l±skiego i turystów odwiedzaj±cych teren Pogórza Izerskiego kultury i sztuki czeskiej poprzez organizowanie wystaw w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej. 

 

Realizacja celów przyczyni siź do wzrostu aktywno¶ci turystycznej w regionie.

Dofinansowanie projektu:

Ca³kowite wydatki:   43 529,48 EUR
Dofinansowanie z EFRR :   21 764,74 EUR
¦rodki finansowe z budæetu państwa:  2 559,53 EUR
¦rodki finansowe z budæetu gminy:  19 205,21 EUR

Urząd Gminy
i Miasta

Gryfów Śląski

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEKRACZAMY GRANICE

Projekt PN. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Co nowego | O projekcie | Turystyka | Wydarzenia | Biuro CIT
www.cit.gryfow.pl 2009

MComputers